Rejestracja

Opłatę należy wnieść w terminie: do 10 marca 2024 r. 
150,00 zł  – uczestnictwo bezpośrednie bez publikacji
250,00 zł  – uczestnictwo bezpośrednie lub online z publikacją
100,00 zł –  uczestnictwo online bez publikacji


Wypełnienie niniejszego formularza wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z udziałem
w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwana dalej AJP.
2. W AJP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@ajp.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji i uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI” komunikowania się z Panią/Panem w związku z organizacją tej konferencji, udokumentowania przebiegu konferencji i publikacji materiałów pokonferencyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1781).